Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek - a továbbiakban: "ÁSZF" - Nagy-Magyar Viktória egyéni vállalkozó - a továbbiakban: "Szolgáltató" - által a www.noieletvezetes.hu honlapon és aloldalain, a Szolgáltató landing oldalain keresztül nyújtott szolgáltatások: kronobiológiai elemzés, coaching, önismereti-és önfejlesztő workshopok, tréningek, előfizetéses Női életvezetés Club és ezekhez tartozó kiegészítő szolgáltatások - a továbbiakban: "Szolgáltatások" - igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató

1.1. Nagy-Magyar Viktória e. v., mint szolgáltató 

Székhely: 4211. Ebes, Kölcsey u. 38.

Nyilvántartási szám: 51469906

Adószám: 68248747-1-29

E-mail: info@noieletvezetes.hu

Telefonszám: +36709539818

a továbbiakban: Szolgáltató, kronobiológiai elemző, life coach, fő profilja az online/offline önismereti és önfejlesztő coaching, egyéni és csoportos módon.  Tevékenységéhez online internetes rendszert (weboldal, zárt közösségi csoport, zárt online felület) üzemeltet, a Szolgáltatásokra történő jelentkezés lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban Jelentkezés). A Jelentkező jelentkezési űrlap kitöltésével, elküldésével tud jelentkezni, díjbekérő vagy számla alapján, vagy bankkártyás fizetéssel, a részvételi díj, illetve klubtagsági díj megfizetésével.

A Szolgáltató a www.noieletvezetes.hu nevű Weboldalt üzemelteti, amelyen keresztül biztosítja a Jelentkezők részére a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokra történő online jelentkezést.

A szerződés tárgya

A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatások keretében önismereti tananyagok elkészítésével, előadásával és a Szolgáltatásokon keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. Ezen kívül esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, melyek az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú anyagok átruházására (a továbbiakban: "Egyéb szolgáltatás") vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a "Megrendelem"/ "Kérem" gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Megrendelő - a továbbiakban együtt: "Szerződő Felek" - között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.noieletvezetes.hu weboldalon, vagy annak aloldalán, a Szolgáltató landing oldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a "Megrendelem" "Kérem" vagy egyéb gomb lenyomásával jön létre, mellyel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, valamint nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A részvételi díj

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a weboldalon, illetve a megrendelő űrlapon feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A megbízási díj teljesítése

A szolgáltatás díját Megrendelő átutalással vagy bankkártlyás fizetéssel teljesítheti - a havidíjas előfizetési klub esetében automatikusan levonásra kerül -, a személyes jelenléttel történő Szolgáltatás esetén lehetőség van a díj készpénzzel történő kiegyenlítésére.

Számlázás

A megbízási díj teljesítését követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailben juttat el a Megrendelőhöz.  A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

A Jelentkezés visszaigazolásával megtörtént a szerződéskötés, az azt követő 14 napon túl indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a Jelentkezőt. Felmondását ebben az esetben is írásban köteles jelezni az info@noieletvezetes.hu e-mail címen, amely felmondás azonban a már létrejött szerződést a jövőre nézve szünteti meg, azaz a Szolgáltató a már teljesített Szolgáltatás díjára igényt tarthat, azt nem köteles visszatéríteni.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a felmondás az alábbiak szerint gyakorolható:

- amennyiben a felmondásra a Szolgáltatás megkezdése előtt legalább 5 nappal kerül sor, Jelentkező eldöntheti, hogy a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerüljön vagy másik időpontot választ;

- amennyiben a felmondásra a Szolgáltatás megkezdése előtt 5 napon belül, de legalább 24 órával a Szolgáltatás megkezdése előtt kerül sor, úgy a Szolgáltatás díjának 50%-a a szervezéssel kapcsolatosan felmerült költségek fedezeteként, továbbá kártérítésként visszatartásra kerül.

- a Szolgáltatás megkezdése előtti 24 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltatás teljes díja felszámításra kerül. Amennyiben a Jelentkező olyan Szolgáltatásra jelentkezett, amely a Jelentkezést követően kevesebb, mint 24 órán belül kezdődik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését a Jelentkező kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Jelentkező tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti..

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.noieletvezetes.hu weboldal, a Női Életvezetés Club által használt összes online internetes felület, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@noieletvezetes.hu.

 A Jelentkező a Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatos panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége és eljárási szabályzata a https://www.bekeltetes.hu címen érhető el.


Jelen ÁSZF 2023.01.17. napján került elfogadásra.
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el